* دانشگاه پیام نور واحد ملارد *

وبلاگ اطلاع رسانی به دانشجویان دانشگاه پیام نور - واحد ملارد

لیست دروس ارائه شده رشته های علوم اقتصادی و مدیریت (دولتی و صنعتی و بازرگانی) % جدید%

لیست دروس ارائه شده رشته های علوم اقتصادی و مدیریت (دولتی و صنعتی و بازرگانی) % جدید%

دروس ارائه شده

روز ارائه درس

ساعت ارائه درس

گروه

تاریخ شروع کلاس

اقتصاد خرد

 

دوشنبه

دوشنبه

12-10

(01)

از 13/7 الی 2/9

 

16-14:30

(02)

سه شنبه

12-10

(03)

(04)

مبانی واصول سازمان ومدیریت

دوشنبه

دوشنبه

10-8

(01)

از 13/7 الی 18/8

 

17:30-16

(02)

سه شنبه

10-8

(03)

(04)

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

دوشنبه

17:30-16

(01)و(02)

از 13/7 الی 23/9

مدیریت رفتارسازمانی

دوشنبه

16-14:30

(01)و(02)

از 4/8 الی 23/9

اصول حسابداری 1

پنج شنبه

12-8

 

(01)و(02)

از 16/7 الی 5/9

اقتصادکلان

دوشنبه

14:30-13

(01)و(02)

*

مبانی روش تحقیق

دوشنبه

12-10

(01)و(02)

از 4/8

اصول حسابداری 2

پنج شنبه

12 - 8

(01) و(02)

از 16/7 الی 5/9

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

دوشنبه

16-13

(01)و(02)

(03)و(04)

از 13/7 الی16/9

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

پنج شنبه

10-8

(01)و(02)

*

مالیه عمومی

(اقتصادبخش عمومی)

سه شنبه

10-8

(01)و(02)

*

زبان تخصصی اقتصادومدیریت

پنج شنبه

16-14:30

(01)و(02)

از 16/7

اصول حسابداری3

پنج شنبه

 

16-13

(01)و(02)

(03)و(04)

از 16/7 الی 12/9

حسابرسی

پنج شنبه

17:30-16

(01)و(02)

از 16/7 الی 26/9

حسابداری صنعتی

پنج شنبه

 

**

(01)و(02)

(03)و(04)

*

پول وارزوبانکداری

پنج شنبه

12-10

(01)و(02)

*

حقوق اداری

 

سه شنبه

10-8

(01)

از 14/7

تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم

سه شنبه

14:30-13

(01)

از 14/7 الی 10/9

مبانی مدیریت دولتی 1

سه شنبه

16-14:30

(01)

از 14/7 الی 5/8

مدیریت منابع انسانی

سه شنبه

12-10

(01)

*

زبان تخصصی1

( رشته مدیریت دولتی )

سه شنبه

16-14:30

(01)

*

روابط کاردر سازمان

**

 

(01)

 

سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری

**

 

(01)

 

زبان

یکشنبه

14:30-13

 

(06)

 

*

16-14:30

(05)و(07)و(08)

-اقتصادکلان میانه 1

 

سه شنبه

14:30-13

(01)

از 14/7 الی 3/9

اقتصادخردمیانه 1

دوشنبه

17:30-16

(01)

از 14/7 الی 24/9

اقتصادایران

دوشنبه

16-14:30

(01)

از 13/7 الی 16/9

نظام اقتصادی صدراسلام

دوشنبه

17:30-16

(01)

از 13/7 الی 4/8

زبان تخصصی اقتصاد

دوشنبه

17:30-16

(01)

*

نظام های اقتصادی

پنجشنبه

12- 10

(01)

*

ارزیابی طرحهای اقتصادی

سه شنبه

16-14:30

(01)

*

آشنایی با قانون اساسی

( خود خوان)

 

 

 

 

فارسی( خود خوان)

 

 

 

 

تفسیر موضوعی قرآن

**

 

(05)و(06)

 

جمعیت وتنظیم خانواده

پنج شنبه

16-14:30

 

(09)و(11)

*

 

 

17:30-16

(10)و(12)

اندیشه 1

خودخوان

 

 

 

 

توضیحات:

 ** روز و ساعت تشکیل کلاس بعد از حذف واضافه اعلام می شود.

*  تاریخ  شروع کلاس متعاقباً اعلام می شود.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1388/07/09ساعت 16:54  توسط صالحی  |