* دانشگاه پیام نور واحد ملارد *

وبلاگ اطلاع رسانی به دانشجویان دانشگاه پیام نور - واحد ملارد

لیست دروس ارائه شده رشته های روانشناسی و علوم تربیتی ----- و رشته حقوق

لیست دروس ارائه شده رشته های  روانشناسی و علوم تربیتی

دروس ارائه شده

روز ارائه درس

ساعت ارائه درس

گروه

تاریخ شروع کلاس

روانشناسی عمومی1

سه شنبه

10-8

(01)و(02)

از 14/7

الی5/8

14:30-13

(03)و(04)

مبانی واصول راهنمایی ومشاوره

سه شنبه

12-10

(01)و(02)

از 14/7

الی 5/8

16-14:30

(03)و(04)

روانشناسی تربیتی

سه شنبه

 

12-10

(03)و(04)

از 14/7

 ۱۶ - 14:30

(01)و(02)و(05)

مقدمات روشهای تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی

دوشنبه

16-14:30

(01)و(02)

از  11/8

متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی

پنج شنبه

16-14:30

(01)و(02)و(03)

از 16/7

روانشناسی رشد1

 

 

سه شنبه

17:30-16

(01)و(03)

از 14/7

الی 19/8

16-14:30

(02)و(04)

آمارتوصیفی

دوشنبه

10-8

(01)و(02)

از 13/7

الی25/8

14:30-13

(04)و(03)

فلسفه آموزش وپرورش

دوشنبه

12-10

(01)و(02)

 

از 13/7

الی 4/8

سه شنبه

14:30-13

(03)و(04)

 

روانشناسی عمومی2

سه شنبه

10-8

(01)و(02)

از 12/8

الی 3/9

14:30-13

(03)و(04)

*

*

(05)و(06)

*

روانشناسی یادگیری

سه شنبه

10-8

(01)

از 14/7

الی 5/8

روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

پنج شنبه

12-10

(01)و(02)

از 16/7

*

*

(03) و (04)

*

روانشناسی اجتماعی

سه شنبه

10-8

(01)و(03)

از 14/7

الی5/8

**

12- 10

(02)و(04)و(05)

*

روشهای تغییرواصلاح رفتار

پنج شنبه

 

14:30-13

(01)و(03)و(05)

 

از 16/7

 الی 21/8

پنج شنبه

14:30 - 13

(02)و(06)

از28/8

روان سنجی

دوشنبه

16-14:30

(01)و(02)و(03)

از 13/7

آماراستنباطی

دوشنبه

12 - 10

(01)و(02)

از 13/7

*

*

(03)

*

کاربردآزمونهای روانی

دوشنبه

14:30-13

(01)و(02)

از 13/7

الی2/9

 

 

 

 

اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده

دوشنبه

10-8

 

(01)و(02)

 

از 13/7

14:30-13

(03)و(04)و(05)

اختلالات یادگیری

پنج شنبه

10- 8

(01) و (03)

16/7

الی 7/8

(02)و (05)

14/8

روانشناسی پویایی گروه

سه شنبه

12-10

(01)و (02)

از 14/7

الی 19/8

زبان تخصصی روانشناسی

سه شنبه

16-14:30

(01)

از 12/8

 الی 17/9

روانشناسی شخصیت

(نظریه هاومفاهیم)

سه شنبه

14:30-13

(02)و (03)

از14/7

الی 19/8

(01)

از 26/8

روانشناسی رشد2

سه شنبه

 

16-14:30

(01)

از 19/8

17:30-16

(02)

فیزیولوژی اعصاب وغدد

پنج شنبه

 

16-14:30

(01)

از 16/7

الی 21/8

17:30- 16

(02)

تاریخچه مکاتب روانشناسی

دوشنبه

17:30 - 16

(01)

*

علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی

خودخوان

 

(01)

 

زبان

یکشنبه*

14:30-13

16-14:30

(03)

(10)

 

اندیشه 1

خودخوان

 

 

 

آشنایی با قانون اساسی

 

خودخوان

 

(03)

 

فارسی

خودخوان

 

(03)

 

کلیات فلسفه

خودخوان

 

 

 

روشهاوفنون تدریس

خودخوان

 

 

(01)

 

تفسیر موضوعی قرآن

زمان حذف و اضافه ارائه میشود

جمعیت وتنظیم خانواده

پنج شنبه

17:30-16

(05)و(07)

*

*

(06)و(08)

*

 

توضیحات:

*  تاریخ  شروع کلاس متعاقباً اعلام می شود.

 

*****************************************************************

لیست دروس ارائه شده رشته حقوق

دروس ارائه شده

روز ارائه درس

ساعت ارائه درس

تاریخ شروع کلاس

گروه

مقدمه علم حقوق

سه شنبه

12-10

از 14/7 الی 19/8

(01)

حقوق جزای عمومی1

سه شنبه

14:30-13

*

(01)

حقوق اساسی1

سه شنبه

16-14:30

از 14/7 الی 19/8

(01)

مبانی علم اقتصاد

**

 

 

(01)

مبانی جامعه شناسی

سه شنبه

10-8              

*

(01)

مالیه عمومی

سه شنبه

17:30-16

از 14/7

(01)

حقوق مدنی 1(اشخاص وحمایت از محجورین)

چهارشنبه

12-10

از 15/7

(01)

اصول فقه1

پنج شنبه

14:30-13

از 16/7 الی 21/7

(01)

حقوق اساسی2

چهارشنبه

16-14:30

از 15/7 الی 27/7

(01)

حقوق جزای عمومی2

چهارشنبه

14:30-13

از 15/7 الی 27/7

(01)

عربی

پنج شنبه

14:30-13

از 16/7 الی 30/7

(01)

حقوق مدنی2

(اموال ومالکیت)

پنج شنبه

12-10

از 16/7 الی 21/7

(01)

حقوق جزای عمومی3

پنج شنبه

14:30-13

از 16/7 الی 21/7

(01)

حقوق اداری1

پنج شنبه

12-10

از 28/7

(01)

اصول فقه2

پنج شنبه

16-14:30

از 16/7 الی 21/7

(01)

متون فقه1

پنج شنبه

17:30-16

از 16/7 الی 21/7

(01)

حقوق بین الملل عمومی1

پنج شنبه

 

10-8

از 16/7 الی 21/7

(01)

 

حقوق جزای بین المللی ایران

خودخوان

 

 

(01)

حقوق تجارت (1) اشخاص

**

 

 

(01)

زبان

یکشنبه

14:30-13

16-14:30

 

 

(09)

اندیشه 1

خودخوان

 

 

 

اندیشه 2

**

 

 

 

فارسی( خود خوان)

 

 

 

(09)

تفسیر موضوعی قرآن

**

 

 

 

جمعیت وتنظیم خانواده

پنج شنبه *

16-14:30

 

(13)

17:30-16

 

(14)

توضیحات:

 ** روز و ساعت تشکیل کلاس بعد از حذف واضافه اعلام می شود.

*  تاریخ  شروع کلاس متعاقباً اعلام می شود.

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۰۷/۱۱ساعت 17:23  توسط صالحی  |